VP Petro Tower – Số 8 Hoàng Diệu

Công trình tiêu biểu tại VP Petro Tower – Số 8 Hoàng Diệu