Kho Bạc Nhà nước BRVT

Công trình tiêu biểu tại Kho Bạc Nhà nước BRVT